LATEST POSTS

Great Personalities Alfred Bernhard Nobel अल्फ्रेड बर्नहार्ट नोबेल

विश्व प्रसिद्द व्यक्तित्व- अल्फ्रेड बर्नहार्ट नोबेल

अल्फ्रेड बर्नहार्ट नोबेल जन्म:1833 | मृत्यु:1896 अल्फ्रेड नोबेल एक खोजकर्ता वैज्ञानिक थे और डायनामाइट (बारूद) का आविष्कार करके उन्होंने कई समस्याओं का समाधान प्रतुस्त कर दिया...
chemistry 12th class cbse notes

Polyhalogen Compounds